DE 7 IDENTITEITSLAGEN VOOR DE ULTIEME WELL-BEING TEST

Vermoedelijk heb je zelf reeds gemerkt dat je een samenstelling bent van verschillende lagen in je identiteit. Elke laag is onderdeel van wie en wat jij bent, als mens en als wezen. Om te komen tot een totaalconcept van jouw “well-being” geef ik je in dit artikel mee welke de verschillende lagen zijn waaruit jij bent opgemaakt. Je kunt elke laag in ogenschouw nemen en voor jezelf uitmaken waar jij staat in jouw leven. Als een vorm van well-being test: welke laag zit bij jou echt wel goed en voelt goed, en bij welke laag heb je iets van “aha, daar had ik nog niet bij stil gestaan maar ik begrijp nu een stuk van mezelf beter!”. Zelfkennis is begin van alle wijsheid … en ook van alle veranderingen in je leven.

Vanuit echt begrijpen van jezelf kun je ook echte verandering, ware transformatie, teweeg brengen. Op het pad naar de beste versie van jezelf, om de beste versie van jouw wereld te leven en te ervaren.

Waarlijke transformatie werkt van binnen naar buiten toe.

Dit artikel geeft je een beknopt overzicht van (i) de 7 lagen die vorm geven aan jouw wezen en (ii) de vragen die je jezelf daarbij kunt stellen om tot beter en dieper begrijpen te komen van jezelf. Op weg naar bewuste zelfsturing en even bewuste transformatie.

Lees door, maar neem op het einde pen en papier om voor jezelf deze 7 lagen op te schrijven en te bepalen hoe het met die laag in jou gesteld is, hoeveel kennis je van jezelf hebt m.b.t. het thema van die laag, hoe je in je leven die laag be-“leeft” en hoe je jezelf zou scoren op elke laag (op een schaal van 1 tot 10).

Onderstaand overzicht geeft aan wat de 7 lagen zijn en waarover ze gaan


I. DE 7 LAGEN

Hierna volgt een korte beschrijving van de lagen. Je kunt bij elke beschrijving alvast even stil staan, om voor jezelf uit te maken hoe bewust je (al) bent van de laag in kwestie.

Het gaat om de volgende 7 lagen:

1. Je fysieke ofte lichamelijke zelf. Neen, je “hebt” geen lichaam, als een soort bezit. Je “bent” je lichaam. Je lichaam is één van de 2 spiegels in je leven die exact aangeven hoe het met jou gesteld is. De tweede spiegel, naast dus je lichaam, behandel ik niet in dit artikel maar heb ik uitgebreid omschreven in mijn boek over “Spiegelen” – gratis te downloaden via deze website. Je leert dus best hoe naar je lichaam te luisteren i.p.v. haar alarmsignalen steeds af te zetten of te negeren. Luister naar de fluisteringen van je lichaam, dan zal je de schreeuwen niet moeten aanhoren. Echt aanwezig zijn in je lichaam is de weg tot vrijheid, vrij zijn.

Ik ga hier dieper op in onder punt II. van dit artikel.

2. Je bent niet alleen fysiek, er is ook je gevoelens- en emoties-kant. Laat me even verduidelijken wat het verschil is tussen deze twee. Hoewel “emoties” steeds als “gevoelens” begonnen zijn, wordt niet elk “gevoel” een “emotie”. Hoezo? Wel, gevoel “is” gewoon. Gevoelens stromen, zoals water in een rivier. Gevoelens komen en gaan zonder vast te (komen) zitten. Daar zit het verschil met een emotie. Emotie is een gevoel dat gevangen is geraakt, gekristalliseerd in je wezen, verbonden aan een bepaalde gebeurtenis die als onaangenaam ervaren werd. Het water van gevoel is vast komen te zitten als het ijs van emotie. Emotie bevat m.a.w. een geladenheid, een zwaarte, die het vasthoudt in je wezen … het initiële gevoel stroomt niet meer, stroomt niet door, het blijft (vast)zitten als een emotie. Emotie is gevangen gevoel dat terug opgeroepen wordt telkens je systeem denkt een gelijkaardige gebeurtenis te zien als die die aanleiding gaf tot het kristalliseren van gevoel in emotie;

3. Naast je fysieke en gevoelsmatige niveau is er ook je ego-laag. Ik gebruik de term “ego” niet in zijn gebruikelijke negatieve “big ego”-connotatie. Ik heb het hier over het centrum genaamd “ik ben”. Dit gaat om je krachtcentrum. Het staat voor (de mogelijkheid tot) een gezond en gebalanceerd “IK” in je leven, eigenwaarde. Om te handelen in lijn met waar jij echt voor staat, i.p.v. wat anderen zeggen dat jij moet zijn en moet doen. Dit is immers jouw leven. Deze laag bepaalt hoe jij vanuit je “ik ben” durft op te treden in je leven, te handelen naar waar jij echt voor staat. Voor dat laatste moet je natuurlijk uitmaken waar jij voor staat, hoe jij je “IK” definieert;

4. Zoals ik in mijn boek over “Spiegelen” schreef ben jij, net zoals elke andere mens, een web aan en van relaties. Alle mensen die in jouw leven passeren, daar heb je een connectie mee, ongeacht hoe lang of hoe kort de ontmoeting ook mag of mocht zijn. Dit gaat om de laag in je wezen die staat voor connectie, connectie maken met jezelf en met alles en iedereen met wie jijzelf in contact komt. Dat “contact” kan je zeer ruim interpreteren: mensen die fysiek in je wereld zijn zowel als mensen die aan de andere kant van de planeet wonen maar met wie je skypet, met wie je telefoneert, met wie je op eender welke manier een vorm van “contact”, van “relatie”, van “connectie” hebt. Dit gaat ook veel ruimer dan enkel die met wie je “bewust” in contact bent. Je hebt veel meer connectie dan je “denkt”;

5. Als mens heb je de capaciteit om te spreken, om in woorden om te zetten wat je wenst over te brengen, te “uit-en” als verwerkelijken in woord. De expressie-laag. Het is niet voor niets dat in menig boek van deze of gene religie verwijzing gemaakt wordt naar de scheppende kracht van woorden. Dit gaat over jouw expressief-creatief aspect, jouw mogelijkheid om in woorden om te zetten wat je denkt, voelt, ervaart, wenst, verstaat, kunt etc. Je kunt vinden dat dit een evidentie is, maar in de analyse die hieronder volgt kun je toch beter even stilstaan en voor jezelf bepalen hoe expressief-creatief je werkelijk bent in je leven … als het er echt op aan komt;

6. Met elke hogere – niet dat dit een waardeoordeel inhoudt, elke laag heeft zijn merites en is nodig in je ganse wezen – identiteitslaag komen we dichter bij de grote levensvragen. Deze laag gaat over wat je ziet en hoe (!) je ziet. Uiteraard, je hebt 2 ogen … om te kijken! Het is evenwel je brein dat ziet, dat bepaalt wat je bewust ziet of wenst te zien. Kortom, je ogen zijn de receptoren en je hersenen de beeldvormer. Er is dus een verschil tussen kijken en zien. Deze laag gaat om “zien”, een zeer spirituele benadering zoals je in de verdere analyse hieronder zult merken;

7. De zevende laag slaat dan op iets wat de mens typeert onder de vele levensvormen op deze Aarde. Niet dat je als mens het enige wezen bent op deze aardbol dat denkt. Primaten en andere zoogdieren zoals dolfijnen hebben eveneens sterke zogenaamde “cognitieve” capaciteiten. We kunnen ons niet uitspreken over wat er zich precies allemaal in hun bewustzijn afspeelt maar dat hoeft in deze ook niet. We hebben het hier over jouw capaciteit om jezelf te begrijpen, en via die weg ook je wereld en wat jij daarin ervaart. Je kunt als mens “weten”, weten om tot begrijpen en wijsheid te komen. Je kunt analyseren, jezelf bovenal, om tot die uiterst belangrijke zelfkennis te komen. Je weet wel, die die het begin is van alle wijsheid zoals Aristoteles stelde … en het einde van veel illusies.


II. DE THEMA’S & DE BLOKKERENDE ASPECTEN VAN DE 7 LAGEN

Onder I. hierboven heb ik je de verschillende lagen kort geschetst.

Hierna volgt een uitleg over hoe je die verschillende lagen kunt gaan analyseren a.d.h.v. de ermee verbonden thema’s en de zgn. “blokkerende aspecten”, als de aspecten die de “flow” in je leven – soms bijna letterlijk – blokkeren.

1. Fysieke laag, lichaam

Het thema dat hiermee verbonden is, is “ZIJN”. Dit gaat onder meer over je gronding, hoe geaard je bent en hoe aanwezig in je lichaam. Ik persoonlijk wandel graag in de bossen, in de Natuur. Daar kom ik tot volledige rust, bij momenten alsof in trance. Ik connecteer met mijn lichaam, ik voel mijn voeten als ik wandel, mijn benen, mijn ganse wezen. Ik focus op mijn ademen. Ik voel connectie met de bomen, de planten en de dieren. Ik voel me dan ook echt “aanwezig” in mijn lichaam. Die ervaringen neem ik mee naar huis, en herbeleef die waar en wanneer ik wil. Jij kunt dat ook, misschien via een andere manier, een die meer bij jou aansluit; hoewel Moeder Natuur een zeer goede omgeving is voor je gronding. “Wees” gewoon, waar en hoe dat ook mag zijn. Ervaar je lichaam echt. 

Ik let ook op wat ik eet en drink. Zaken die mijn lichaam aangeven als “liever niet (meer)” laat ik ook; voeding en drank waarvan ik weet dat het mijn lichaam helemaal geen goed doet laat ik eveneens. Ik stop niet zomaar alles in mijn mond van voeding en drank. Ik neem mijn lichaam in rekening. Mijn lichamelijke zelf moet het immers allemaal verwerkt krijgen.

De vragen zijn: hoe gegrond ben jij in je leven, hoe sterk ben jij aanwezig in je ganse lichaam (i.p.v. in je hoofd, je denken)? Hoe goed begrijp jij je lichaam, haar signalen? Hoe goed kun jij gewoon “zijn” wanneer je dat wenst – niets doen, gewoon zijn en genieten van wat opkomt, genieten van het in je lichaam zijn?

Het blokkerende aspect is “ANGST”.

Wat doet angst met je? Het bevriest je, niet? Het doet alle stroming stilvallen. Er is geen flow in je leven bij angst. Als verstijfd, stokstijf. Dit is iets oerouds in de mens, een reflex die maakt dat we alles laten stilvallen als we vinden dat het leven in gevaar is. Maar nu “denken” we vooral dat ons leven in gevaar is, hoewel er geen beren, wolven of leeuwen meer om de boom loeren in dat donkere bos of achter die rots. We verzinnen allerlei nieuwsoortige en bovenal denkbeeldige beren, wolven en leeuwen die ons angstig maken. Angst belet je te leven, zo simpel is het.

Dus vraag je af: hoe angstig ben jij in je leven? Waar heb jij schrik van in je leven? En waarom dan wel?


2. Gevoelenslaag

Het thema dat hiermee verbonden is, is weinig verrassend “VOELEN”. Het mag eigenaardig klinken maar hier komt ook je seksualiteit bij kijken. Echte, pure seksualiteit is dan ook een diepgaand niveau van voelen. Ik heb het hier niet over de seksualiteit die beladen wordt met schuld en schaamte, evenmin met wat sommigen onder het woord “seks” verstaan: gewoon de zoektocht naar vluchtig genot en afreageren. Ik heb het hier over het werkelijk “samen”-komen van 2 mensen, in een handeling van gevoelsmatige connectie verweven met fysieke connectie. Nogmaals, we hebben het hier over een gezonde seksualiteit en gezonde kijk op seksualiteit.

De vragen zijn dan nu ook niet onverwacht: hoe tevreden en open ben jij over je seksualiteit? Hoe kijk jij aan tegen seksualiteit? Wat doet de gedachte jou, of nog het beeld, van jouw ouders die jou creëren? Kan je dat sereen voor ogen houden of is er eerder een reactie van ***? Dat zegt veel over hoe jij tegenover seksualiteit aankijkt.

Deze laag gaat tevens, in lijn met wat pure seksualiteit is, over het vertrouwen in het Leven. Hoeveel vertrouwen heb jij dat het Leven het beste brengt voor jou? Hoe gemakkelijk stap je door het leven, in vertrouwen? En bovenal, durf jij je kwetsbaar op te stellen in je leven? “Kwetsbaar” dezer dagen is niets anders dan (durven) zeggen wat je gevoelsmatig ervaart, wat je pijn doet, dat je pijn ervaart bij wat iemand anders zegt of doet, bij wat je onaangenaam vindt. Sommigen stellen het voor als het tonen van je “zwakke plekken”. Maar weet dat wie dit durft, durft aan te geven wat hem of haar pijn doet, de sterksten van al zijn. Hoe goed durf jij uit te spreken wat je pijn doet of deed tegenover de betrokken andere(n)?

Het blokkerende aspect is “SCHULD”.

Schuldgevoel vreet aan je. Het ontneemt je de mogelijkheid tot echt genieten. Alles wat je doet dat met schuld overladen of beladen is, daar zit geen genot aan. Het genot is bedolven onder de zwaarte van schuld. Zelfs als je even kunt genieten dan betaal je dat dubbel en dik met het schuldgevoel achteraf dat blijft hangen. Schuldgevoel belet om genietend in de flow des levens te zijn en blijven. Het is alsof er een rem staat op elke vorm van genot, wat dan nog voor frustratie zorgt ook.

Vraag jezelf even af: in welke mate sta ik mezelf toe om te genieten in mijn leven, echt genieten zonder “maar”, zonder “oei” of “dat mag niet” of “mag ik dit eigenlijk wel, zomaar genieten” of … je kunt er zelf nog wel enkele bedenken kan ik me voorstellen.


3. Ego-laag

Het thema dat hiermee verbonden is, is “DOEN”. Zoals hoger aangehaald gaat dit niet over het negatieve connotatie-ego. Het gaat hier om de “IK”, stevig in je krachtcentrum staan van “ik ben”. Jawel, jij mag er zijn! Jij bent! Ego gaat hier dus niet over de tijdelijke verzameling emoties, (weerkerende) gedachtepatronen, conditionering, overtuigingen en idee-fixen. Het gaat hier over “IK”; het betreft zelfbepaling. Deze laag gaat over een gezond en gebalanceerd eigenbeeld. En van daaruit handelen, de actie, het “doen” in je leven. Doen vereist kracht, krachtig in het leven staan. Going for it; je gaat ervoor vanuit je kracht, vanuit je weten wie je bent, en vanuit overtuiging en vrijheid tot zelfbepaling.

De vragen zijn: Hoe sterk sta jij in jouw “ik”? Hoe goed blijf jij overeind wanneer een (storm)wind genaamd “meningen, verwachtingen, eisen etc. van anderen” passeert in je leven? Ben jij eerder een - wat ze noemen - “big ego” type? Of heb jij eerder moeite om “nee” te zeggen wanneer je “nee” wenst te zeggen, een “small ego” type … want je wilt die ander toch zo graag plezieren, dat je jezelf wegcijfert, omdat je eigenlijk niet durft op te komen voor wat je zelf wenst? Kortom, hoe goed ben je in het stellen en aanhouden van je grenzen, vanuit bepaling van wie jij bent? Durf jij te “schijnen” als de zon in jouw leven?

Het blokkerende aspect is “SCHAAMTE”.

Als je beschaamd bent, dan krimp je toch, niet? Je wenst weg te kruipen, zodat niemand je ziet. Wie beschaamd is of schaamte heeft, zal niet direct uit zijn of haar schulp komen om te “doen”, te “handelen” in het leven. En al helemaal niet vanuit wat die persoon eigenlijk echt zou willen in zijn of haar leven; iemand met schaamte gaat er niet voor.

Dus vraag jezelf: hoe sterk durf jij te gaan voor en te handelen naar wat jij wilt? Hoe timide of beschaamd ben je, bijvoorbeeld als je voor een publiek zou moeten/moet spreken; stel je het voor en zie wat je ervaart bij de gedachte? Als je iets doet, hoe overtuigd ben je van jezelf, of ben je eerder bezig met wat anderen van je denken?


Ik sluit met deze 3 lagen af in dit artikel. De thema’s en blokkerende aspecten van de andere 4 lagen beschrijf ik in mijn volgend artikel. Laten we stap per stap gaan. Je kunt alvast aan de slag met de eerste 3 lagen en gelinkte thema’s en blokkerende aspecten:

     (i) stel jezelf de hierboven opgegeven vragen en formuleer je antwoorden

     (ii) indien je dit wenst kun je al een stuk van de test doen: geef een score op een schaal van 1 tot 10, waarbij die staan voor: 1 = echt wel een probleem(laag) & 10 = ik beantwoord aan het ideaal voor deze laag

     (iii) na het volgend artikel: samen met de andere 4 waarvoor je ook een score zult kunnen geven maak je jouw totaal en deel je dat door 7. Het bekomen resultaat op 10 is hoe jij je algemeen well-being scoort.


Maak voor jezelf jouw situatie op, voor die broodnodige zelfkennis. Mindful in het leven staan, om je gedachten, je blik op je leven, je woorden, je handelingen, je gevoelens en je zijn te aligneren … voor de beste versie van jezelf, en het beste leven wat jij je kunt voorstellen.
Als je meer wenst te weten kun je mijn boek “The 7 Seals” aanschaffen, verkrijgbaar via https://www.life-coach-healer.be/boeken-1

Daarin omschrijf ik omstandiger waarover de “7” gaan.


°°°

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x